Vrste plaćanja

Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa

Član 6.

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja, u smislu člana 5. stav 2. tačka 11) Zakona, na fiskalnom računu navodi jedan od sledećih podataka, zavisno od sredstva plaćanja kojim kupac, odnosno korisnik usluga plaća isporučena dobra, odnosno pružene usluge:*

1) „gotovina” – ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem);*

2) „instant plaćanje” – ako se plaćanje vrši instant transferom odobrenja na prodajnom mestu;*

3) „platna kartica” – ako se plaćanje vrši platnom karticom;*

4) „ček” – ako se plaćanje vrši čekom;*

5) „prenos na račun” – ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos;*

6) „vaučer” – ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;*

7) „drugo bezgotovinsko plaćanje” – ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.*

Izuzetno od stava 1. ovog člana, elektronski fiskalni uređaj preko kojeg se evidentira promet usluge predaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare, bez obzira na to da li se preko tog elektronskog fiskalnog uređaja evidentira i drugi promet na malo, mora za evidentiranje načina plaćanja da ima isključivo sledeće opcije:*

1) „gotovina” – ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem), instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom;”*

2) „prenos na račun” – ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos;*

3) „vaučer” – ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;*

4) „drugo bezgotovinsko plaćanje” – ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.*

U slučaju da kupac, odnosno korisnik usluga, isporučena dobra, odnosno pružene usluge plaća koristeći više od jednog načina plaćanja, obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja, u smislu člana 5. stav 2. tačka 11) Zakona, na fiskalnom računu može navesti i više podataka iz st. 1. i 2. ovog člana*, pri čemu je u obavezi da iskaže i plaćene iznose podeljene po pojedinačnim načinima plaćanja.

*Službeni glasnik RS, broj 57/2022

Real-user monitoring for Accessibility, Performance, Security, SEO & Errors (SiteLint)