Povraćaj više plaćenih doprinosa za 2020. godinu

Fizičko lice koje je samo platilo, ili u čije ime su firme platile doprinose koje prelaze iznos najviše osnovice doprinosa za 2020. godinu ima pravo na povraćaj više plaćenih doprinosa.

Najviše osnovica doprinosa za 2020. godinu iznosi 4.423.080 dinara.

Postupak povraćaja više plaćenih doprinosa sprovodi se prema Pravilniku o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini iz 2004. godine.

Da biste ostvarili ovo pravo, potrebno je da podnesete PIO Fondu zahtev za izdavanje uverenja o osnovici na koju su za vas plaćeni doprinosi tokom 2020. godine.

Uverenje koje dobijete podnosi se u Poresku upravu, uz zahtev na formularu Obrazac 2 i PPP-PO potvrdama koje su vam izdale firme koje su za vas plaćale doprinose tokom prošle godine.

Zahtevi mogu da se podnesu od 01. februara naredne godine za prethodnu.

Treba voditi računa da iznos više plaćenih doprinosa koji fizička lica naplate predstavlja prihod, koji ulazi u osnovicu godišnjeg poreza na dohodak građana.

Real-user monitoring for Accessibility, Performance, Security, SEO & Errors (SiteLint)