Minimalna zarada

Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar – decembar 2022. godine („Službeni glasnik RS“, broj 87/2021) utvrđen je iznos od 201,22 dinara neto po radnom času, koji se primenjuje od 1. januara 2022. godine.

Kao što je poznato, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje obračunavaju se na zaradu koja se isplaćuje, s tim što osnovica doprinosa ne može biti manja od najniže mesečne osnovice doprinosa, saglasno članu 36. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr.zakon), 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021 i 118/2021). Ovo pravilo važi i za slučaj kada poslodavac isplaćuje minimalnu zaradu.

Preračun neto iznosa na bruto iznos minimalne zarade, za isplate koje se vrše od 1. januara 2022. godine (od kada važi neoporezivi iznos od 19.300,00 dinara), vrši se po obrascu:

B = (N – 1.930,00) : 0,701

MesecBroj mogućih radnih dana u mesecuBroj mogućih časova rada u mesecuMinimalna cena rada po času – netoMinimalna neto zaradaMinimalna bruto zarada
Januar21168201.2233.804,9645.470,70
Februar20160201.2232.195,2043.174,32
Mart23184201.2237.024,4850.063,45
April21168201.2237.024,4845.470,70
Maj21176201.2235.414,7247.767,08
Jun22176201.2235.414,7247.767,08
Jul21168201.2233.804,9645.470,70
Avgust23184201.2237.024,4850.063,45
Septembar22176201.2235.414,7247.767,08
Oktobar21168201.2233.804,9645.470,70
Novembar22176201.2235.414,7247.767,08
Decembar22176201.2235.414,7247.767,08
Real-user monitoring for Accessibility, Performance, Security, SEO & Errors (SiteLint)